Beste Tiroler Kräuterhof-vrienden, hier vindt u belangrijke voorschriften en informatie:

Voor alle zaken die via de webshop www.tiroler-kraeuterhof-naturkosmetik.com worden gedaan, is uw contractpartner "Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik" - vertegenwoordigd door Mag. Gerhard Hammerle, Dorfstraße 13 6012 Maurach am Achensee.

Als er problemen zijn met uw bestelling of als u verdere vragen heeft, neem dan contact met ons op:

Tiroler Kräuterhof natuurlijke cosmetica: info

We zijn hier voor u met plezier.

Algemene voorwaarden

Deel 1

Geldigheid

De voorwaarden van de Tiroler Kräuerhof (hierna te noemen "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna te noemen "klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de door de verkoper in zijn online shop aangeboden goederen en/of diensten. De Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik erkent de voorwaarden van de klant niet, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk is overeengekomen.

Sluiting van het contract

De bestelling van de klant via de webshop www.tiroler-kraeuterhof-naturkosmetik.com, www.tiroler-naturkosmetik.com, vormt een aanbod aan de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten. Na ontvangst van de bestelling zal de verkoper de klant per e-mail (orderbevestiging) op de hoogte brengen van de ontvangst van zijn bestelling. Met de schriftelijke orderbevestiging wordt het contract gesloten.

Verwerkingstijd

Inkomende bestellingen worden over het algemeen binnen 2 werkdagen verwerkt, de levering is over het algemeen binnen 3-21 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid, vanaf de bevestiging van de bestelling. De informatie over de levertijden is niet bindend, tenzij een leveringsdatum door Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik vast is beloofd.

Betaalmethoden

De koopprijs dient te worden betaald bij de bestelling.

De volgende betalingsmogelijkheden zijn over het algemeen beschikbaar:

- Onmiddellijke overschrijving

- PayPal,

- Aankoop op rekening, automatische incasso

- Creditcard

- Billpay

De verkoper behoudt zich echter het recht voor om alleen bepaalde betalingsmethoden te accepteren.

In het geval dat een domiciliëring niet wordt gehonoreerd/teruggedraaid, machtigt de klant hierbij onherroepelijk zijn bank om de verkoper op de hoogte te brengen van zijn naam en huidig adres. Eventuele kosten voor de retourzending van de debetnota, die aan de verkoper werden aangerekend om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, moeten aan de verkoper worden terugbetaald. Bij betaling via automatische incasso kan het zijn dat u de kosten moet dragen die ontstaan als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie bij gebrek aan geld of als gevolg van verkeerd doorgegeven bankrekeninggegevens.

Indien de klant in gebreke blijft bij de betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om vertragingsrente te eisen tegen de gebruikelijke marktrente van 3% (consumenten) en 5% (andere klanten) boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, alsook om aanmaningskosten van Euro 10,-- per aanmaningsbrief in rekening te brengen.

(1) Aankoop op rekening

In geval van aankoop op rekening is het factuurbedrag verschuldigd aan onze externe partner Billpay GmbH op de in de factuur vermelde kalenderdag (20 of 30 kalenderdagen na factuurdatum). De betaalmethode aankoop op rekening bestaat niet voor alle aanbiedingen en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door Billpay GmbH. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid voor bepaalde aanbiedingen op rekening mag kopen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Billpay GmbH, waaraan wij onze betalingsvordering overdragen. In dit geval mag de klant alleen betalen aan Billpay GmbH met schuldaflossende werking. Wij blijven ook verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. over de goederen, levertijd, verzending), retouren, klachten, herroepingsverklaringen en verzendingen of creditnota's in het geval van aankopen op rekening via Billpay. De algemene voorwaarden van Billpay GmbH zijn van toepassing.


(2) Aankoop via automatische incasso; machtiging voor automatische incasso; verwerkingskosten voor teruggestuurde incasso's

(a) In geval van aankoop via automatische incasso is het betalingsbedrag onmiddellijk verschuldigd voor betaling via automatische incasso door onze externe partner Billpay GmbH van de rekening-courant die in het bestelproces bij de daar aangegeven bank is opgegeven (de rekening-courant). U machtigt Billpay GmbH bij deze herroepelijk om de door u te verrichten betalingen door middel van een automatische incasso van de rekening-courant te incasseren. Indien de zichtrekening niet de vereiste dekking heeft, is de bank die de rekening aanhoudt niet verplicht de betaling te honoreren. Gedeeltelijke terugbetalingen gebeuren niet via domiciliëring.


b) De betalingsmethode aankoop via automatische incasso bestaat niet voor alle aanbiedingen en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door Billpay GmbH en een in Duitsland aangehouden rekening-courant. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid voor bepaalde aanbiedingen via automatische incasso mag kopen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Billpay GmbH, waaraan wij onze betalingsvordering overdragen. In dit geval mag de klant alleen betalen aan Billpay GmbH met schuldaflossende werking. Wij blijven ook verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. over de goederen, levertijd, verzending), retouren, klachten, herroepingsverklaringen en verzendingen of creditnota's bij aankoop per automatische incasso via Billpay. De algemene voorwaarden van Billpay GmbH zijn van toepassing.

(c) Door het specificeren van de zichtrekening bevestigt u dat u recht hebt op een domiciliëring via de overeenstemmende zichtrekening en dat u de nodige dekking zal voorzien. Retourbetalingen zijn voor ons en de Billpay GmbH met een hoge inspanning en hoge kosten verbonden. In het geval van een retourbetalingsnota (bij gebrek aan de nodige middelen op de zichtrekening, door het vervallen van de zichtrekening of door ongerechtvaardigd bezwaar van de rekeninghouder), machtigt u Billpay om de debetnota voor de respectievelijke verschuldigde betalingsverplichting een tweede keer in te dienen. In een dergelijk geval bent u verplicht de kosten te betalen voor het terugsturen van de debetnota. Wij behouden ons het recht voor om verdere aanspraken te maken. U wordt in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat de retourbon minder of geen kosten heeft gemaakt. Met het oog op de inspanning en de kosten die gepaard gaan met de debitering van retouren en om de verwerkingskosten te vermijden, vragen wij u geen bezwaar te maken tegen de debitering in geval van een herroeping of herroeping van de koopovereenkomst, een retourzending of een klacht. In een dergelijk geval zal de terugboeking van de betaling plaatsvinden na overleg met ons door terugboeking van het overeenkomstige bedrag of door middel van een creditnota.

Levering / verzending

Leveringen worden gedaan op het door de klant opgegeven leveringsadres - EU-gebied.

De vrachtkosten zijn als volgt verdeeld:

Onder 30,-- Euro orderwaarde - vrachtkosten 9,90,-- Euro

Vanaf 30,-- Euro orderwaarde - vrachtkosten 4,90,-- Euro

Vanaf 100,-- Euro bestelwaarde - vervoersvrij.

De verkoper is - in redelijke mate - gerechtigd tot het doen van deelleveringen . De klant moet alleen de verzendkosten dragen die zouden zijn gemaakt in het geval van de totale levering van de bestelde goederen.

Verzending en risico-overdracht

Het risico gaat over op de klant zodra de zending is overgedragen aan het bedrijf dat het transport uitvoert. Indien de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd, gaat het risico over op de klant na kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

Bij retourzendingen op grond van onjuiste adresgegevens worden de door ons gemaakte retourvrachtkosten en een verwerkingsvergoeding van 10,00 EUR in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud; verrekening; retentierecht

(1) In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendomsrecht op het gekochte artikel voor totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Indien u een ondernemer bent in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, behouden wij ons het eigendomsrecht van de gekochte zaak voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn voldaan. De bijbehorende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

(2) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend. Bovendien heeft u alleen een retentierecht als en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

(3) Indien de klant een betalingsachterstand heeft ten opzichte van ons, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Garantie

Kennelijk onjuiste of onvolledige leveringen evenals duidelijke gebreken moeten door de koper binnen 5 dagen na aanvaarding schriftelijk aan de Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik worden gemeld, anders wordt de verkoper van zijn aansprakelijkheid voor gebreken ontheven.

Indien er sprake is van een gebrek aan de goederen waarvoor de Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik verantwoordelijk is, behoudt de verkoper zich het recht voor om het gebrek naar eigen goeddunken te verhelpen door vervanging (nieuwe levering). De besteller moet de Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik een passende termijn geven voor aanvullende prestaties. Indien de vervangende levering / dienst mislukt, kan de koper, naar zijn keuze, de koopprijs op gepaste wijze verminderen of zich terugtrekken uit het contract.

In ieder geval is de klant verplicht om de defecte goederen goed op te slaan.

Wijzigingen / afwijkingen in het uiterlijk en de verpakking van de door Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik verkochte goederen zijn uitdrukkelijk voorbehouden en vormen geen gebrek, voor zover de goederen geschikt zijn voor normaal gebruik.

Indien de koper een consument is, bedraagt de verjaringstermijn voor de bovengenoemde vorderingen twee jaar vanaf de levering van de goederen. Indien de koper ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn één jaar vanaf de levering van de goederen.

Annuleringsbeleid, recht op annulering:

U kunt uw contractverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline zijn - ook door het retourneren van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór de uitvoering van de overeenkomst.onze informatieplicht volgens artikel 246, lid 2, juncto § 1, lid 1 en lid 2, EGBGB en onze informatieplicht volgens § 312g, lid 1, zin 1 BGB juncto artikel 246, lid 3, EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen. De herroeping moet worden gericht aan

Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik Dorfstraße 13, 6012 Maurach am Achensee of naar info[at]tiroler-naturkosmetik

De goederen moeten worden geretourneerd: Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik Dorfstraße 13 6012 Maurach am Achensee of, in het geval van een Duitse verzendplaats, naar het adres van de verzendplaats in Duitsland.

Gevolgen van terugtrekking:

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Als u de ontvangen prestatie of het gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt teruggeven of overhandigen, moet u ons een vergoeding voor het waardeverlies betalen. Voor de verslechtering van de goederen en voor getrokken gebruik moet u alleen een vergoeding betalen als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen, die verder gaat dan het onderzoek van de eigenschappen en de functionaliteit. De term "testen van eigenschappen en functionaliteit" verwijst naar het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan 40 euro of als u, in het geval van een hogere prijs van de goederen, de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet heeft geleverd op het moment van de herroeping. Anders is de retourzending voor u gratis. Artikelen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw annulering of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Het recht op herroeping of teruggave is uitgesloten indien de goederen zijn vervaardigd volgens de specificatie van de klant of indien de goederen vanwege hun aard niet geschikt zijn voor teruggave.

De opdrachtgever dient de ontvangen diensten uit te stellen en de opdrachtnemer een passende vergoeding voor het gebruik ervan te betalen, inclusief een eventuele vergoeding voor de daarmee gepaard gaande vermindering van de algemene waarde van de dienst.

Gegevensbescherming

De klant is in de informatie over gegevensbescherming uitvoerig geïnformeerd over het soort, de omvang, de plaats en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestellingen en de ondersteuning van de klant door Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid

Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik is aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten.

Slotbepalingen

Het Oostenrijkse recht is van toepassing op de zakelijke relatie tussen de klant en Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik, met uitsluiting van het UN-kooprecht. De Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik doet geen genezingsbeloften voor haar producten

De plaats van jurisdictie is Innsbruck als exclusieve locatie.

Deel 2: Deelnamevoorwaarden Facebook-wedstrijd

De organisator van de wedstrijd is de Tiroler Kräuterhof, gelegen in 6012 Eben am Achensee, Dorfstraße 13 in Tirol / Oostenrijk (alleen in het volgende: Tiroler Kräuterhof). Met uw deelname gaat u akkoord met de volgende deelnamevoorwaarden.

Wat kun je winnen?

Door uw deelname heeft u de mogelijkheid om een voucher te winnen voor het op Facebook beschreven arrangement.

Hoe kun je winnen?

U neemt deel door fan te worden van de Tiroolse kruidenboerderij Natuurlijke Cosmetica op Facebook en optioneel door het delen en/of becommentariëren van de wedstrijdinzending.

Wie kan er meedoen?

Deelname staat open voor iedere natuurlijke persoon vanaf 14 jaar en is gratis. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben de toestemming nodig van een ouder of wettelijke voogd, die door de Tiroler Kräuterhof wordt vereist. Geautomatiseerde loterijdiensten en loterijclubs zijn uitgesloten van deelname.

Wie mag er niet meedoen?

De Tiroler Kräuterhof behoudt zich het recht voor om individuele personen van deelname uit te sluiten als daar gegronde redenen voor zijn. Dit zijn bijvoorbeeld schendingen van deze voorwaarden voor deelname, manipulatie en/of illegale bijdragen die beledigingen, valse feiten, handelsmerk, concurrentie of schending van het auteursrecht bevatten. De Tiroler Kräuterhof behoudt zich het recht voor om indien nodig juridische stappen te ondernemen. Gebruikers moeten de verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schendingen van de wet. Medewerkers van de Tiroler Kräuterhof en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan Facebook-wedstrijden. De beslissing van de jury is definitief.

Wanneer vindt de wedstrijd plaats?

De Facebook-competitie begint met de publicatie van de wedstrijddeelname en is beperkt in de tijd.

Wanneer en hoe is de loting?

Het einde van de wedstrijd zal tijdig worden aangekondigd op Facebook. Na afloop van de promotie wordt de winnaar op dezelfde dag door middel van een onafhankelijke loterijprocedure achter gesloten deuren bepaald.

Hoe kom je achter de overwinning?

Het resultaat van de loting zal op Facebook worden gepubliceerd op de dag dat de wedstrijd eindigt. De winnaar wordt met naam en toenaam bekend gemaakt op de Tiroler Kräuterhof homepage.

Hoe kom je aan de winst?

Bij de bekendmaking van de winnaar wordt hij of zij verzocht contact op te nemen met de Tiroler Kräuterhof en zijn of haar contactadres op te geven voor de verzending van de prijs. Na verzending van de gegevens wordt de prijs verzonden. Als de winnaar niet reageert binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs, wordt de prijs verbeurd verklaard. De Tiroler Kräuterhof is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de rederij.

Privacybeleid

Alle gegevens die in het kader van de wedstrijd worden verzameld, worden door de Tiroler Kräuterhof uitsluitend gebruikt om de wedstrijd uit te voeren.

Vrijgave van Facebook

Deze verloting wordt uitgevoerd door de Tiroler Kräuterhof, gelegen in 6012 Eben am Achensee, Dorfstraße 13 in Tirol / Oostenrijk. Facebook is op geen enkele manier verbonden met deze wedstrijd. Facebook is daarom niet beschikbaar als contactpersoon met betrekking tot deze wedstrijd. Alle vragen/informatie hierover dienen te worden gericht aan de Tiroler Kräuterhof.

Diversen

De Tiroler Kräuterhof behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te beëindigen. Omstandigheden die hiertoe kunnen leiden zijn bijvoorbeeld verstoringen van de concurrentie door overmacht, juridische redenen, technische redenen (bijvoorbeeld software- of hardwarefouten) of manipulatie van de concurrentie door derden. De Tiroler Kräuterhof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname aan de wedstrijd die buiten haar verantwoordelijkheid vallen. Een contante betaling van de niet-contante prijs is niet mogelijk. Winstrechten kunnen niet worden overgedragen aan andere personen. De beslissing van de jury is definitief.