Datenschutz

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Tiroler Kräuterhof. Het is mogelijk om de Tiroler Kräuterhof website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die ons bedrijf via onze website aanbiedt, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene

. De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de basisregeling voor gegevensbescherming en met inachtneming van de voor de Tiroler Kräuterhof geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.

De Tiroler Kräuterhof heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven

1. Definities

De Tiroler Kräuterhof-databeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners.

Om

dit te garanderen, willen we de termen die

in

deze gegevensbeschermingsverklaring

worden gebruikt, toelichten

, met inbegrip van de volgende termen

 • a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) de betrokken persoon

  Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) de voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaat.

 • h) Contractverwerkers

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Geadresseerde

  De ontvanger is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of die persoon al dan niet een derde partij is. De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde partij

  Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder "toestemming" wordt verstaan elke vrijelijk gegeven en geïnformeerde ondubbelzinnige uiting van de wensen van de betrokkene in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. Naam en adres van de controleur

Verantwoordelijk in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming is

:Tiroler KräuterhofDorfstraße

136212

Eben am AchenseeAustriaTel

.: 05243-43004E-Mail

: info(at)tiroler-naturkosmetik.comWebsite

: www.tiroler-kraeuterhof.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is

:Mag. Gerhard HammerleTiroler

KräuterhofDorfstraße

136212

Eben am AchenseeAustriaTel

.: 0524343004E-Mail

: info(at)tiroler-naturkosmetik.comWebsite

:

De betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor alle vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming

4. Cookies

De Tiroler Kräuterhof website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en

veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode voor het cookie. Het bestaat uit een reeks karakters waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID

.

Door het gebruik van cookies kan Tiroler Kräuterhof de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, wat zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zou zijn

.

Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, aangezien dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De

betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Tiroler Kräuterhof verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokkene of door een geautomatiseerd systeem wordt benaderd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Tiroler Kräuterhof geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door de Tiroler Kräuterhof en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en ten behoeve van de eigen activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking kan ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden verstrekt aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven

;

de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking zal ook het IP-adres registreren dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde misdrijven mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen.

In

principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of de doorgifte plaatsvindt met het oog op strafrechtelijke vervolging

.de registratie van de betrokkene met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers

. Het

staat de geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig uit de databank van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen

;

de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene corrigeren of verwijderen, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Het volledige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon

7. Inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van Tiroler Kräuterhof krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, is te zien aan het daarvoor gebruikte invoermasker

:

Tiroler Kräuterhof informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene eerst heeft opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) van het door de betrokkene bij de aanmelding gebruikte computersysteem is toegewezen,

alsmede

de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve om de verantwoordelijke voor de verwerking rechtsbescherming te bieden

.de in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. Persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. De inschrijving op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Met het oog op de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen.

Het is

ook te allen tijde mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbriefmailing rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier op de hoogte te stellen

8. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van de Tiroler Kräuterhof bevatten zogenaamde telpixels. Een tracking pixel is een thumbnail afbeelding ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om de opname en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk.

Aan de hand

van de ingesloten pixelcode kan de Tiroler Kräuterhof herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen

.

Persoonlijke gegevens die via de pixelcode in de nieuwsbrieven zijn verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Getroffenen hebben het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, te allen tijde in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Tiroler Kräuterhof interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping

9. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van de Tiroler Kräuterhof informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden

10. Abonnement op reacties in de blog op de website

De opmerkingen in de Tiroler Kräuterhof blog kunnen door derden worden geabonneerd. Het is met name mogelijk voor een commentator om zich te abonneren op de commentaren die volgen op zijn of haar commentaar op een specifieke blogpost

:

als een betrokkene de optie kiest om zich te abonneren op de commentaren, stuurt de verantwoordelijke voor de verwerking een automatische bevestigingsmail om via een dubbele opt-in procedure na te gaan of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres inderdaad voor deze optie heeft gekozen. De mogelijkheid om zich te abonneren op opmerkingen kan te allen tijde worden geannuleerd

11. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet

.ln geval van beëindiging van het doel van de opslag of indien een door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of enige andere wet- of regelgeving voorgeschreven opslagtermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wet afgeschermd of gewist

12. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en verordening, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment en kosteloos informatie over zijn of haar persoonsgegevens en een kopie daarvan te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Bovendien heeft de Europese Richtlijn en Verordeninggever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming voor de verwerking in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de DPA.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.

  Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van de bij de Tiroler Kräuterhof opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De Tiroler Kräuterhof-medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens door de Tiroler Kräuterhof openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen conform art. 17 lid 1 DS-GVO, zal de Tiroler Kräuterhof passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De Tiroler Kräuterhof-medewerker zal in individuele gevallen de nodige regelingen treffen.

 • e) Recht om de verwerking te beperken

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij de Tiroler Kräuterhof opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De Tiroler Kräuterhof-medewerker zorgt voor de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensdraagbaarheid

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, hetgeen door de Europese richtlijnen en verordeningen wordt toegestaan. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de DPA het recht om te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven aan de andere voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Tiroler Kräuterhof.

 • g) Recht van beroep

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsautoriteit te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

  In geval van bezwaar zal de Tiroler Kräuterhof de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien de Tiroler Kräuterhof persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband wordt gebracht met dergelijke direct mail. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden tegenover Tiroler Kräuterhof, zal Tiroler Kräuterhof de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens in het Tiroler Kräuterhof voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot iedere medewerker van de Tiroler Kräuterhof of tot iedere andere medewerker wenden. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever is toegekend, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem/haar rechtsgevolgen heeft of hem/haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt de Tiroler Kräuterhof passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn of haar eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

  Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

13. Gegevensbescherming voor toepassingen en de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier dat op de website beschikbaar is. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, wordt het sollicitatiedossier twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de aanvraag automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AGG)

14. Regels voor gegevensbescherming voor de toepassing en het gebruik van AddThis

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van het bedrijf AddThis op deze website geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst maakt een vereenvoudigde bookmarking van internetpagina's mogelijk via knoppen. Door met de muis over het AddThis-component te bewegen of erop te klikken, wordt een lijst met bladwijzers en diensten om te delen weergegeven. AddThis is in gebruik op meer dan 15 miljoen internetpagina's, en volgens de werkmaatschappij worden de knoppen meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven

.de

werkmaatschappij van AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wenen, VA 22182, U.S.A.

Elke keer dat de betrokkene een van de afzonderlijke pagina's van deze internetpagina oproept, die door de gegevensbeheerder wordt bediend en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende AddThis-component gevraagd om gegevens van de internetpagina www.addthis.com te downloaden. In het kader van deze technische procedure wordt AddThis geïnformeerd over het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Bovendien ontvangt AddThis informatie over het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) van het door de betrokkene gebruikte computersysteem is toegewezen, het browsertype, de browsertaal, de website die voor onze website is opgeroepen, de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De gegevens en informatie die op deze manier aan AddThis worden overgedragen, stellen AddThis zelf en de aan AddThis of haar partnerbedrijven gelieerde bedrijven in staat om de bezoekers van de internetpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens specifiek aan te spreken met gepersonaliseerde en geïnteresseerde reclame

.

AddThis geeft gepersonaliseerde en geïnteresseerde reclame weer op basis van een door het bedrijf ingestelde cookie. Dit cookie analyseert het individuele surfgedrag van het door de betrokkene gebruikte computersysteem. De

betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan AddThis reeds door AddThis ingestelde cookies op elk gewenst moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's verwijderen

en heeft de betreffende persoon de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met de oppositie is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Indien de cookies na een bezwaarschrift uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuw opt-out-cookie instellen

.

met het instellen van het opt-out-cookie is het echter mogelijk dat de internetpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene

.

de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van AddThis kunnen worden geraadpleegd op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

15. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Facebook

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk

-

een sociaal netwerk is een online sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om te communiceren en met elkaar te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via o.a. vriendenverzoeken

.

facebook wordt beheerd door Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Elke keer dat de betrokkene toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component te downloaden van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Tijdens

dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht

.

als de betreffende persoon tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van de betreffende persoon op onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betreffende persoon op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijvoorbeeld de "Like"-button, of als de betreffende persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht als de betreffende persoon op hetzelfde moment is ingelogd op Facebook wanneer hij of zij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website

.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat te vinden is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingen Facebook aanbiedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken

16. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame

.de werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

.de gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Het doel van het onderdeel Google Analytics is om de stroom van bezoekers aan onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren

.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse.

In het kader van

dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens om commissieberekeningen

te kunnen maken.

persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is ontstaan en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon, wordt door middel van de cookie opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd

en heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de Browser Add-On wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betreffende persoon of door een andere persoon die onder zijn of haar controle valt, kan de Browser Add-On opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd

.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

17. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Remarketing

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website Google Remarketingdiensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt om advertenties weer te geven aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde reclame te maken en de internetgebruiker interessante advertenties te tonen

.1600

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

, is de

werkmaatschappij voor de diensten van Google

Remarketing. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het Google advertentienetwerk of deze te laten weergeven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers

.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om de bezoeker van onze website te herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het Google-reclame-netwerk. Telkens wanneer een website waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, wordt benaderd, identificeert de internetbrowser van de betreffende persoon zich automatisch met Google.

In het kader van

dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante reclame weer te geven

.

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd

en heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de persoon in kwestie toegang krijgen tot www.google.de/settings/ads via een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken

.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

18. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google AdWords

De gegevensbeheerder heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice die adverteerders in staat stelt om advertenties weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-adverterentienetwerk. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf gedefinieerde trefwoorden te specificeren die gebruikt zullen worden om een advertentie weer te geven in de resultaten van de zoekmachine van Google, maar alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoord relevant zoekresultaat op te halen. In het Google advertentienetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder gedefinieerde trefwoorden naar relevante websites verspreid

.

De werkmaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

.het doel van Google AdWords is om onze website te adverteren door het weergeven van voor onze interesses relevante advertenties op de websites van derdenbedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het weergeven van advertenties van derden op onze website

.als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt er een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon door Google opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online shopsysteem, zijn opgeroepen op onze website. De conversie-cookie stelt ons en Google in staat om bij te houden of een persoon die onze website via een AdWords-advertentie heeft bereikt een omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen of hij of zij een aankoop van goederen heeft gedaan of daarvan heeft afgezien

.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons op hun beurt gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de persoon in kwestie te identificeren

.

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd

en heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de persoon in kwestie toegang krijgen tot www.google.de/settings/ads via een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken

.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

19. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Instagram

De gegevensbeheerder heeft op deze website geïntegreerde componenten van de Instagram-service. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto's en video's te delen en ook om dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken

.instagram's

dienst wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA

.

Telkens wanneer de betrokkene toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite die door de beheerder van de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Instagram-component gevraagd om een weergave van de betreffende component van Instagram te downloaden.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, weet Instagram welke specifieke pagina

van

onze website

de betrokkene bij

elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door het Instagram-onderdeel en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-rekening van de betrokken persoon.

Als

de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de gegevens en informatie die daarmee worden doorgegeven, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt

.Instagram ontvangt via het Instagram-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijk met het oproepen van onze website op Instagram is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op het Instagram-onderdeel klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie wordt overgedragen aan Instagram, kan de betrokkene de overdracht voorkomen door uit te loggen van zijn Instagram-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website

, en

verdere informatie en het van toepassing zijnde privacybeleid van Instagram kan worden gevonden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

20. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van TradeTracker

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van TradeTracker geïntegreerd. TradeTracker is een affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een door het internet ondersteunde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, de zogenaamde 'affiliate marketing', in staat stelt. Merchants of adverteerders, maakt het mogelijk om reclame, die meestal wordt betaald door middel van klik- of verkoopcommissies, weer te geven op de websites van derden, d.w.z. distributiepartners die ook bekend staan als affiliates of uitgevers. De Merchant stelt een reclamemiddel ter beschikking via het Affiliate Network, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, die vervolgens door een Affiliate op zijn eigen internetpagina's worden geïntegreerd of via andere kanalen, zoals trefwoordreclame of e-mailmarketing, worden geadverteerd

. De werkmaatschappij van TradeTracker is TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Duitsland

.TradeTracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. De tracking cookie van TradeTracker slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de Affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte advertentiemedium worden opgeslagen.

Het

doel van de opslag van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk worden verwerkt, d.w.z. TradeTracker

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat TradeTracker een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door TradeTracker geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd

. Het toepasselijke TradeTracker privacybeleid is te vinden op https://tradetracker.com/de/privacy-policy/

21. Betaalmethode: Privacy beleid voor PayPal als betaalmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft componenten van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betaaldienstverlener. De betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen zijn. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. Met PayPal kunt u online betalingen aan derden initiëren of betalingen ontvangen.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Als

de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsoptie kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door het selecteren van deze betaaloptie gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling

;

persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan PayPal is meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonlijke gegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling

De overdracht van gegevens is bedoeld voor de betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zal PayPal persoonlijke gegevens verstrekken, met name als er een legitiem belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid

. PayPal kan persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens worden verwerkt in naam

van

PayPal. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) afhandeling van betalingen.

De

toepasselijke regels voor gegevensbescherming van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

22. Betaalmethode: Privacy beleid voor directe bankoverschrijving als betaalmethode

De datacontroleur heeft op deze website componenten van DIRECTebanking geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaalservice die het mogelijk maakt om producten en diensten op het internet contant te betalen. Sofortüberweisung staat voor een technische procedure waarmee de onlinehandelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een detailhandelaar in staat om goederen, diensten of downloads direct na de bestelling aan de klant te leveren

.de

werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Germany

.als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "Sofortüberweisung" als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Sofortüberweisung overgedragen. Met een keuze van deze betaaloptie gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling

. In het geval van de verwerking van de aankoop via een directe bankoverschrijving, stuurt de koper de PIN en de TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert dan na een technische controle van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens om de dekking van de rekening te controleren, een overdracht uit naar de onlinehandelaar. De

persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld door middel van een directe bankoverschrijving zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Het doel van de overdracht van gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke zal andere persoonlijke gegevens door middel van een onmiddellijke overdracht overdragen, zelfs als er een legitiem belang bij de overdracht is. De persoonsgegevens die tussen DIRECTebanking en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door DIRECTebanking worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid

.sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers indien dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens de

betrokkene

moeten worden verwerkt

.de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn of haar toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met betrekking tot sofortüberweisung. Een herroeping heeft geen invloed op de persoonsgegevens, die voor de (contractuele) betalingstransactie verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten

worden.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

23. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b van de DPA. Hetzelfde geldt voor dergelijke bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dit geval zou de verwerking worden gebaseerd op artikel 6 I lit. d DS-GVO en zouden de verwerkingshandelingen uiteindelijk kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij veilig te stellen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47, zin 2, DS-GVO)

24. Rechtmatige belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde uitgevoerde verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders

25. Duur van de opslag van de persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract

26. Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten, en de betrokkene moet contact opnemen met een van onze medewerkers voordat hij of zij persoonlijke gegevens verstrekt. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt

27. Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering

. Dit privacybeleid is opgesteld door de Data Protection Declaration Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de External Data Protection Officer Ingolstadt, in samenwerking met de IT- en Data Protection Lawyer Christian Solmecke